ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO W CELU UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

APA SZKOCNY & PARTNERZY wykonuje adaptacje projektów m.in. takich biur jak:

ARCHONARCHETONZ500DOMY Z WIZJĄ • DOBRE DOMY • DOM NA PIĄTKĘ • DOM DLA CIEBIE • DOMOWE KLIMATY • DOMINATA • DOM-PROJEKT • HORYZONT • KB PROJEKT • LIPIŃSCY DOMY • LK & PROJEKT • MG Projekt • MTM STYL • PRO-ARTE • STUDIO ATRIUM • QUATTRO KRAJOBRAZY

Przy zakupie projektu gotowego konieczna jest adaptacja projektu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę” i obejmuje:

- dostosowanie projektu gotowego do ustaleń zawartych w „Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” lub ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu obejmującego w szczególności:
     a) usytuowanie budynku na działce – według ustaleń z inwestorem
     b) sposób podłączenia do sieci zewnętrznych (woda lub studnia, kanalizacja lub szambo-oczyszczalnia, energia elektryczna oraz przyłącze gazowe jeżeli występuje)
     c) bilans terenu

Wszystko zgodnie z zapisami ustawy „Prawo budowlane” i „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
Skompletowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć:
- mapę do celów
- opinię dostawców mediów o możliwości przyłączenia do sieci
- opinię o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
- ostateczną decyzje o „Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” lub „Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- zapewnienia dostaw mediów zarządców: sieci wod-kan, sieci energetycznej, sieci gazowej , sieci telekomunikacyjna.
OFERTA PROJEKTY PRACOWNIA KONTAKT REFERENCJE